Cześć wszystkim!

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy zapoznać was z czarną listą KNF. Pewnie zastanawiacie się co to może być, a więc zacznijmy od początku.

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiY5PvF4e3oAhWP2hQKHUNiAMEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.parkiet.com%2FFinanse%2F307129872-KNF-wyslucha-ale-nie-odpowie.html&psig=AOvVaw20tZDE9_GPqUKwBuZqxDZG&ust=1587154538862657

Czym jest KNF oraz czarna lista?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Najogólniej mówiąc, KNF zajmuje się nadzorem nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, bankowym, instytucjami płatniczymi oraz pieniądza elektronicznego. Prowadzi między innymi Rejestr Instytucji Pożyczkowej, który znacznie zwiększył bezpieczeństwo na rynku instytucji poza bankowych. Natomiast tak zwana czarna lista KNF, czyli lista ostrzeżeń publicznych KNF to zestawienie podmiotów, które Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do prokuratury w postaci zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jakie są cele i założenia czarnej listy KNF?

Celem powstania czarnej listy KNF jest informowanie społeczeństwa o podejrzanej działalności podmiotów gospodarczych. Wobec każdego podmiotu, który znalazł się na liście, toczą się działania prokuratury. Wchodzenie we współprace z takimi podmiotami obarczone jest wysokim ryzykiem, dlatego znając zakres listy ostrzeżeń publicznych, masz szansę uchronić się przed zagrożeniem. Nie istnieją jednak żadne ogólne wytyczne, które narzucają, co należy zrobić, jeśli rozważa się współpracę z określonym podmiotem. Przykładowo, rozpoznawalna spółka Amber Gold wpisana była na listę KNF, a mimo to wiele osób inwestowało w niej swoje środki.

Z jakich powodów dane podmioty mogą trafić na czarną listę KNF i zostać usunięty?

Do najczęstszych przewinień podmiotów na czarnej liście należą:

-wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF

-prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia lub upoważnienia;

-wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych;

-dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków;

-wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia;

-nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza

Usunięcie podmiotu z czarnej listy KNF występuje na pisemny wniosek podmiotu, którego sytuacja została wyjaśniona na skutek działalności prokuratury. KNF usuwa więc podmiot w poniższych sytuacjach:

-nastąpiła prawomocna odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

-postępowanie przygotowawcze zostało prawomocnie umorzone

-sąd wydał prawomocne orzeczenie kończące postępowanie karne inne niż wyrok skazujący,

-sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.